Ценоразписи

Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Маджарово
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Маджарово
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Маджарово
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДГС Маджарово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА В ТП ДГС МАДЖАРОВО
Файл
Добавен
12.07.2017 / ДГС Маджарово