Процедури

Процедура № 1408 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 29.09.2017
Втора дата
Начална цена 97,369.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Почвоподготовка и залесяване на тополови култури и почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово

Данни за дървесината

Обект/и № 2-2017
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.