Процедури

Процедура № 4369 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 18.06.2020
Втора дата
Начална цена 12,455.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово".

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид бл, цр
Едра 5 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 10 куб.м.
За огрев 515 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 530 куб.м.