Процедури

Процедура № 5711 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 25.11.2021
Втора дата
Начална цена 9,850.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово“.

Данни за дървесината

Обект/и № 2193
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.