Процедури

Процедура № 5782 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 13,664.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти с №№ 2204 и 2205 от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ-2022

Данни за дървесината

Обект/и № 2204, 2205
Дървесен вид бл, цр
Едра 7 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4 куб.м.
За огрев 477 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 488 куб.м.