Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4050 ДГС Маджарово 15.04.2020 18.05.2020 Открита процедура 2,679.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
4039 ДГС Маджарово 25.03.2020 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1522 куб.м. 1203 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бб, чб, бл, кдб, цр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 105,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2008 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3902 ДГС Маджарово 18.02.2020 2091 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 87,166.35 лв. без ДДС
Предмет: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки“ на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3819 ДГС Маджарово 11.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5758 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2004 Д Дългосрочни договори 246,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2004Д - горски територии-държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейностна ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
3741 ДГС Маджарово 23.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м. 5655 куб.м. 0 куб.м. 5796 куб.м.
бл, здб, цр
2001; 2002; 2003 Процедури за добив на дървесина 136,206.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2001; 2002; 2003; Виж пълна информация
3404 ДГС Маджарово 18.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците". Виж пълна информация
3228 ДГС Маджарово 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 522 куб.м. 0 куб.м. 522 куб.м.
бл
1907 Процедури за добив на дървесина 12,267.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3086 ДГС Маджарово 28.05.2018 1992 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 188,096.11 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3032 ДГС Маджарово 14.05.2018 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2999 ДГС Маджарово 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2937 ДГС Маджарово 02.05.2019 Открита процедура 2,101.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2866 ДГС Маджарово 14.03.2019 Договаряне без предварително обявление 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
2797 ДГС Маджарово 18.02.2019 1991 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,804.39 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на широколистни култури, и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2761 ДГС Маджарово 04.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 418 куб.м. 56 куб.м. 5366 куб.м. 2988 куб.м. 0 куб.м. 8909 куб.м.
бб, чб, бл, цр, здб
1902 Продажба на стояща дървесина на корен 311,091.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1902 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2685 ДГС Маджарово 09.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
317 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 2298 куб.м. 238 куб.м. 79 куб.м. 2942 куб.м.
тп, бл, цр, чб
1903, 1904, 1905, 1906 Продажба на стояща дървесина на корен 109,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2608 ДГС Маджарово 14.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 127 куб.м. 2 куб.м. 45 куб.м. 5504 куб.м. 0 куб.м. 5689 куб.м.
бл, цр, чб
1901 Процедури за добив на дървесина 133,691.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад от Обекти включени в Държавен ЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово за местни търговци. Виж пълна информация
2539 ДГС Маджарово 15.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м.
чб; бб
1811 Процедури за добив на дървесина 5,157.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1811 Виж пълна информация
2528 ДГС Маджарово 13.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 27 куб.м. 4 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 870 куб.м.
чб
1809; 1810 Процедури за добив на дървесина 23,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1809 и 1810 Виж пълна информация
2384 ДГС Маджарово 20.09.2018 Договаряне без предварително обявление 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2330 ДГС Маджарово 27.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците". Виж пълна информация