Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2289 ДГС Маджарово 13.08.2018 1892 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 206,599.20 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2271 ДГС Маджарово 06.08.2018 Публично състезание 5,510.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
Процедура № 2271 на ДГС Маджарово от 06.08.2018 е прекратена!
2255 ДГС Маджарово 05.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 492 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.
бб, чб, бл
1807 Процедури за добив на дървесина 13,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обект 1807 Виж пълна информация
2202 ДГС Маджарово 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
Процедура № 2202 на ДГС Маджарово от 25.07.2018 е прекратена!
2167 ДГС Маджарово 18.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 396 куб.м.
бл
1805 Процедури за добив на дървесина 9,702.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 1805 Виж пълна информация
2149 ДГС Маджарово 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
2138 ДГС Маджарово 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2090 ДГС Маджарово 15.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 0 куб.м. 629 куб.м.
бл; цр
1805; 1806 Процедури за добив на дървесина 14,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина обект 1805 и 1806 Виж пълна информация
2054 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
Процедура № 2054 на ДГС Маджарово от 18.05.2018 е прекратена!
2051 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
Процедура № 2051 на ДГС Маджарово от 18.05.2018 е прекратена!
1951 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово - за срок 3 години" Виж пълна информация
Процедура № 1951 на ДГС Маджарово от 20.04.2018 е прекратена!
1946 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1864 ДГС Маджарово 27.02.2018 1891 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 150,727.36 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на тополови и други широколистни култури и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1857 ДГС Маджарово 07.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 307 куб.м. 79 куб.м. 1332 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1768 куб.м.
чб; бб; бл
1803; 1804 Процедури за добив на дървесина 47,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1803 и 1804
Виж пълна информация
1763 ДГС Маджарово 26.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4128 куб.м. 0 куб.м. 4163 куб.м.
бл; цр
1801 Продажба на стояща дървесина на корен 171,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен съгласно чл.155 от ЗГ Виж пълна информация
1709 ДГС Маджарово 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1444 ДГС Маджарово 16.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6939 куб.м. 607 куб.м. 0 куб.м. 7570 куб.м.
чб, бб, бл, ак, гл
1711 Продажба на стояща дървесина на корен 167,334.60 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
1430 ДГС Маджарово 30.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
Процедура № 1430 на ДГС Маджарово от 30.10.2017 е прекратена!
1408 ДГС Маджарово 29.09.2017 2-2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 97,369.90 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка и залесяване на тополови култури и почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1366 ДГС Маджарово 11.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18612 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 18878 куб.м.
чб, бб, бл
1709 Продажба на стояща дървесина на корен 403,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация