Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1951 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово - за срок 3 години" Виж пълна информация
Процедура № 1951 на ДГС Маджарово от 20.04.2018 е прекратена!
1946 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1430 ДГС Маджарово 30.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
Процедура № 1430 на ДГС Маджарово от 30.10.2017 е прекратена!
1157 ДГС Маджарово 27.07.2017 Открита процедура 17,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, собственост на ДГС „Маджарово“ по обособени позиции Виж пълна информация
Процедура № 1157 на ДГС Маджарово от 27.07.2017 е прекратена!
1156 ДГС Маджарово 24.07.2017 28.07.2017 Открита процедура 2,503.76 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1150 ДГС Маджарово 07.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МАДЖАРОВО Виж пълна информация
Процедура № 1150 на ДГС Маджарово от 07.07.2017 е прекратена!
1149 ДГС Маджарово 06.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ,
ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ
ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО
Виж пълна информация
1145 ДГС Маджарово 06.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работещите в ДГС Маджарово Виж пълна информация