Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5262 ДГС Маджарово 16.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 357 куб.м. 0 куб.м. 370 куб.м.
бл, цр
2107 Процедури за добив на дървесина 8,695.00 лв. без ДДС
Предмет: "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово". Виж пълна информация
5247 ДГС Маджарово 27.04.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,099.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици - 117,74 дка на територията на ТП ДГС Маджарово за срок от 12 месеца“. Виж пълна информация
5053 ДГС Маджарово 26.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
чб, тп
2108 Процедури за добив на дървесина 10,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2108, подотдели: 123-а, з, я, 124-ж, ф, ю, 121-т, 623-г, д, по чл.27 от "Наредбата". Виж пълна информация
5049 ДГС Маджарово 11.02.2021 2191, 2192 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 298,733.06 лв. без ДДС
Предмет: "Попълване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ от Обект № 2191 и „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ от Обект № 2192 Виж пълна информация
4917 ДГС Маджарово 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
чб
2012 Процедури за добив на дървесина 2,444.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2012, подотдел: 147г, по чл.27 Виж пълна информация
4916 ДГС Маджарово 30.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1150 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1150 куб.м.
чб
2011 Процедури за добив на дървесина 27,025.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2011, подотдел: 122я, а1, р1, т1, у1, ц1, по чл.27 Виж пълна информация
4870 ДГС Маджарово 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м. 1685 куб.м. 0 куб.м. 1846 куб.м.
бл, здб, мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 43,381.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ - 2021г.“ за Обект № 2101 Виж пълна информация
4789 ДГС Маджарово 26.11.2020 2094 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 14,142.96 лв. без ДДС
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
4759 ДГС Маджарово 11.11.2019 2093 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,880.27 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес в и около котлите за Обект № 2093 на територията на ТП ДГС Маджарово“. Виж пълна информация
4731 ДГС Маджарово 14.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 872 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
чб, бл
2010 Процедури за добив на дървесина 20,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2010, подотдел: 124-к по чл.27 Виж пълна информация
4607 ДГС Маджарово 01.10.2020 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи по заявка на ТП ДГС Маджарово за срок от 24 месеца“. Виж пълна информация
Процедура № 4607 на ДГС Маджарово от 01.10.2020 е прекратена!
4582 ДГС Маджарово 31.08.2020 2092 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 99,360.97 лв. без ДДС
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово". Виж пълна информация
4403 ДГС Маджарово 30.06.2020 Публично състезание 8,830.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) за нуждите на ТП ДГС Маджарово” - КОСЕНЕ НА ПАСИЩА с обща площ 588,6 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
Процедура № 4403 на ДГС Маджарово от 30.06.2020 е прекратена!
4369 ДГС Маджарово 18.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 530 куб.м.
бл, цр
2009 Процедури за добив на дървесина 12,455.00 лв. без ДДС
Предмет: "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово". Виж пълна информация
4141 ДГС Маджарово 05.05.2020 03.06.2020 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
4076 ДГС Маджарово 22.04.2020 20.05.2020 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Маджарово“. Виж пълна информация
Процедура № 4076 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена!
4075 ДГС Маджарово 22.04.2020 20.05.2020 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП ДГС Маджарово“ Виж пълна информация
Процедура № 4075 на ДГС Маджарово от 22.04.2020 е прекратена!
4050 ДГС Маджарово 15.04.2020 18.05.2020 Открита процедура 2,679.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
4039 ДГС Маджарово 25.03.2020 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1522 куб.м. 1203 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бб, чб, бл, кдб, цр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 105,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2008 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3902 ДГС Маджарово 18.02.2020 2091 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 87,166.35 лв. без ДДС
Предмет: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки“ на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация