Процедури

Процедура № 3902 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 18.02.2020
Втора дата
Начална цена 87,166.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки“ на територията на ТП ДГС Маджарово.

Данни за дървесината

Обект/и № 2091
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.