Процедури

Процедура № 4582 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Начална цена 99,360.97 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово".

Данни за дървесината

Обект/и № 2092
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.