Процедури

Процедура № 4759 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 11.11.2019
Втора дата
Начална цена 2,880.27 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес в и около котлите за Обект № 2093 на територията на ТП ДГС Маджарово“.

Данни за дървесината

Обект/и № 2093
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.