Процедури

Процедура № 4789 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 26.11.2020
Втора дата
Начална цена 14,142.96 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури на територията на ТП ДГС Маджарово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2094
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.