Процедури

Процедура № 5049 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 11.02.2021
Втора дата
Начална цена 298,733.06 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет "Попълване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ от Обект № 2191 и „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки“ от Обект № 2192

Данни за дървесината

Обект/и № 2191, 2192
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.