Процедури

Процедура № 5262 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 16.04.2021
Втора дата
Начална цена 8,695.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет "Сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, съгласно БДС, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово".

Данни за дървесината

Обект/и № 2107
Дървесен вид бл, цр
Едра 6 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7 куб.м.
За огрев 357 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 370 куб.м.