Процедури

Процедура № 5995 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 07.03.2022
Втора дата
Начална цена 322,601.18 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2291 и „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2292 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово.

Данни за дървесината

Обект/и № 2291, 2292
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.